Geachte donateur en belangstellende,

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zestiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2017 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Ontwikkelingen in Birma

Birma ging, tot vijf jaren geleden, een halve eeuw gebukt onder een militaire dictatuur. In die periode was er sprake van een nationalistisch boeddhisme en creëerde het militaire regime een vruchtbare voedingsbodem voor angst voor en vijandigheid tegen sommige etnische groepen en tegen de     Rohingya- moslims.

Birma is voor velen nog steeds “ een raadsel, gehuld in een mysterie binnen een geheimenis” om de woorden van Churchill destijds over Rusland aan te halen. Birma is de optelsom van tegenstrijdigheden en het is niet eenvoudig te bepalen wat van die som de juiste uitkomst is. Is het hoop, vanwege de nieuwe quasi-democratische regering en de spectaculaire economische groei? Of is het wanhoop, vanwege het uitblijven van fundamentele vrijheden (onder meer gesymboliseerd door het uitblijven van burgerschap en meer bewegingsvrijheid voor de zwaar vervolgde en gediscrimineerde Rohingya-moslims) en gezien de conflicten in andere deelstaten?

De Rohingya-moslims zijn sinds het midden van de negentiende eeuw naar de Birmese grensregio Rahkhine gekomen en vormen een kleine, sterk achtergestelde minderheid in het overwegende boeddhistische land. De Birmese regering erkent hen niet als staatsburgers. Het kwam afgelopen decennia al meermaals tot geweld tussen de Rohingya en de boeddhistische Birmesen met als voorlopig dieptepunt de gevechten in de afgelopen maanden, waardoor er meer dan een half miljoen Rohingya-moslims naar Bangladesh zijn gevlucht.

Ook in de deelstaat Kachin zijn er conflicten en wel tussen het Birmese leger en het Kachin Onafhankelijkheidsleger. In de Shan-staat zijn er conflicten tussen het leger en gewapende, etnische groepen.

Het leger heeft nog altijd de totale controle over de machtige ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken als ook over het grootste deel van het ambtenarenapparaat. Voor Aung San Suu Kyi is het koorddansen en zij beseft zich terdege dat het politieke zelfmoord zal zijn als zij zich keert tegen het leger, met alle gevolgen van dien.

Ondanks al deze problemen is de economische groei nog steeds erg hoog (6%) en behoort deze tot de hoogste ter wereld.

Onze weeshuizen

Helaas heeft Sue, die sinds 2005 verantwoordelijk was voor het meisjesweeshuis, per 1 juni 2017 ontslag genomen. Sue heeft ruim 12 jaar bij ons gewerkt en is van onschatbare waarde geweest voor de kinderen. Zij stond dag en nacht klaar voor ‘haar’ kinderen. Aan de toeristen die langs kwamen vertelde zij op haar eigen unieke wijze enthousiast over de opvang en begeleiding van de kinderen. Een paar toeristen waren zo onder de indruk van de werkzaamheden van Sue, dat ze later als vrijwilliger een paar weken in de weeshuizen hebben gewerkt.

Voor onze weeshuizen is haar vertrek een zeer groot verlies. Wij zijn Sue zeer dankbaar voor wat ze allemaal voor de kinderen en ons heeft gedaan. Haar collega Nilar, die verantwoordelijk is voor het jongensweeshuis, neemt voorlopig haar taken waar tot er een opvolger is gevonden.

Per ultimo 2017 woonden er 48 meisjes en 35 jongens in onze weeshuizen, totaal dus 83 kinderen. Van deze kinderen waren er 15 wees, 38 hadden geen vader of moeder en 30 waren kinderen van zeer arme ouders.

In 2017 zijn er vijf meisjes en één jongen voor de High School geslaagd. Twee meisjes zijn helaas gezakt voor hun examen. De examens zijn uitsluitend schriftelijk. De studenten krijgen alleen te horen of ze geslaagd of gezakt zijn. Er worden geen cijfers per onderdeel verstrekt!

De twee jongens die in 2015 zijn geslaagd voor de High School, volgen nog steeds (een vierjarige) opleiding aan de landbouwschool in Heho. Beiden zijn nu met hun derde jaar bezig. Van de vijf meisjes die in 2015 zijn geslaagd voor de High School volgen er nu twee in Taunggyi een opleiding als verpleegkundige. Vijf meisjes volgen de Distance University en werken daarnaast in afwachting van eventuele verdere studie.

Door het snel groeiende toerisme zijn er afgelopen jaren in het Inle Lake district, waar onze weeshuizen staan, een groot aantal hotels gebouwd. De vraag naar hotelpersoneel is daardoor sterk toegenomen. Onze kinderen die geslaagd zijn voor de High School kunnen nu heel makkelijk een baantje vinden in één van deze hotels. Zij kunnen daar een relatief hoog salaris verdienen. Reeds zes van onze kinderen met een High-Schooldiploma werken in deze hotels. De keerzijde van deze positieve ontwikkeling is echter dat de animo om door te studeren is afgenomen.

Gedurende het regenseizoen (april tot november) onderbreekt het openbare net gemiddeld twee uur per dag de stroomleverantie. Meestal gebeurt dit in de avonduren. Op advies van vrijwilliger Marianne Gaultier, een Franse ingenieur, zijn er batterijen en omvormers geïnstalleerd waardoor de leslokalen en slaapkamers van de kinderen stroom hebben in tijden van onderbreking. De batterijen worden opgeladen met stroom van het openbare net. De kosten van deze investering bedroegen slechts € 300,-. De kinderen en de staf zijn geweldig blij zijn met deze inventieve oplossing.

Vrijwilligers

Ook in 2017 zijn er weer vrijwilligers naar de weeshuizen gegaan. In maart heeft Lindsay Strout uit Canada een aantal dagen Engelse les gegeven aan de kinderen. In augustus heeft Gauffre Alexia uit Frankrijk Engelse en Franse les gegeven.

Marianne Gaultier uit Frankrijk heeft in september gezorgd voor de batterijen en omvormers. Ook heeft ze nagegaan of het voor de weeshuizen rendabel is om zonnepanelen te installeren. Marianne heeft alle technische gegevens vermeld die nodig zijn om tot een investeringsaanvraag te komen. Door de zeer lage kWh-prijs is het echter op dit moment niet rendabel om over te gaan op zonnepanelen. Bovendien blijkt dat de levensduur van de zonnepanelen die in Birma verkrijgbaar zijn 50% korter is als die van panelen uit westerse landen. Zodra de situatie op het gebied van energie zich in Birma wijzigt, kunnen wij dankbaar gebruik maken van deze voorstudie. Wij zijn Marianne zeer dankbaar voor wat ze allemaal in korte tijd voor de weeshuizen heeft gedaan. Met name het installeren van het ‘electricity emergency system’ heeft zijn waarde al direct bewezen.

In oktober heeft Emma Bonnefous uit Frankrijk een week danslessen aan de kinderen gegeven. Zij heeft daarvan een mooie video gemaakt.

Tjitske Bakker, een verpleegkundige uit Nederland, heeft in oktober de medicijnen en verbandmiddelen in de weeshuizen gecontroleerd en waar nodig aangevuld. Ook heeft zij de staf uitleg gegeven over reanimeren en hoe te handelen bij verslikken. Als geheugensteuntje heeft Tjitske van de mondelinge instructie een schriftelijk document gemaakt. Verder heeft zij een documentje gemaakt waarin staat welke medicatie wanneer aan de kinderen moet worden gegeven. Dit heeft zij gedaan daar men nogal snel geneigd is voor allerlei kwaaltjes antibiotica te geven.

In de paar dagen dat Tjitske in de weeshuizen was, heeft zij buitengewoon nuttig werk verricht. Gezien de geringe medische kennis aldaar zal worden getracht volgend jaar weer een verpleegkundige te vinden die bereid is aan de staf een paar weken medische voorlichting te geven.

Website

De website is in 2017 weer helemaal up-to-date gemaakt. Alle verwijderde voortgangsrapportages over de afgelopen jaren zijn weer op de website gezet. Bovendien is er een hoofdstuk : “laatste nieuws” toegevoegd.

 

Donaties

Totaal hebben wij ruim € 17.000,- ontvangen aan giften, waarvan circa de helft van stichtingen uit Zwitserland, Leiden en Landsmeer en de andere helft van particulieren uit binnen-en buitenland.

Cor Visser

Onder de titel “Bijzondere mensen sterven niet, zij gaan wel maar blijven toch voor altijd” heeft onze stichting een advertentie geplaatst in het Kompas (een regiokrant van Landsmeer en omstreken). Op 23 december 2017 was het namelijk precies tien jaar geleden dat Cor Visser in Birma is overleden. Cor was de oprichter van de stichting Care for Children en is voor de weeshuizen van zeer grote betekenis geweest.

Bestuur

In onze voortgangsrapportage over 2016 hebben wij vermeld dat door een ruis in de samenwerking van de bestuursleden, alle bestuursleden in 2017 zouden plaatsmaken voor nieuwe bestuursleden. Dit conform het advies van onze adviseur Maria Overmars. Tot nu toe is het echter nog niet gelukt geschikte kandidaten te vinden om de verschillende vacatures in te vullen. De functie van websitebeheerder is tijdelijk door ondergetekende overgenomen.

U kunt ervan verzekerd zijn dat het management en de kinderen van de weeshuizen op geen enkele manier nadelen hebben ondervonden of zullen ondervinden van de bestuurswisseling.  Over alle werkzaamheden betreffende de weeshuizen wordt iedere twee maanden schriftelijk verantwoording afgelegd aan onze adviseur Maria Overmars.

Dank

De kinderen en de staf van de weeshuizen zijn u buitengewoon dankbaar voor alle steun die de stichting in 2017 van u en van alle donateurs klein en groot, particulier en van de charity funds, van de kerken en van de vrijwilligers heeft ontvangen  .

 

Simon Goede

(demissionair penningmeester/secretaris stichting Care for Children)