Dit is alweer onze dertiende voortgangsrapportage. Ze betreft onze werkzaamheden in 2014 voor het jongens-en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Ontwikkelingen in Birma
Sinds het aantreden van president Thein Sein in 2011 heeft Birma grote hervormingen gekend. De beperkingen op de media zijn wat afgezwakt, de oppositie neemt weer deel aan het politieke proces, er zijn politieke gevangenen vrijgelaten en er is een meer open houding aangenomen tegenover het Westen. Zo zijn de grenzen opengezet voor investeringen uit het buitenland met als gevolg dat deze zijn toegenomen van circa 250 miljoen euro in 2009-2010 tot >16 miljard euro in 2013.
Op het gebied van mensenrechten moet Birma echter nog veel vooruitgang boeken. Nog steeds berichten internationale mensenrechtenorganisaties regelmatig over de schending van mensenrechten in Birma.
Verder is vooral de infrastructuur nog slecht en zijn de vaardigheden van de beroepsbevolking beperkt.
Het externe onderwijs van onze kinderen tot en met de high school
Er zijn op dit moment (december 2014) 65 meisjes en 40 jongens in onze weeshuizen. Ze gaan allemaal naar school in het dorpje Minethouk, vlakbij onze weeshuizen. Deze school is een combinatie van onze basisschool en het voortgezet onderwijs en telt circa 300 leerlingen. In Birma is het verplicht om vanaf het vijfde tot het tiende jaar naar school te gaan. Het onderwijs is tot en met de middle school gratis en de overheid betaalt ook de boeken en pennen.
De school in Minethouk is onder te verdelen in de:
– Primairy school, deze omvat de klassen grade 1 tot en met grade 5. De kinderen zijn 5 tot 10 jaar.
– Middle school, deze omvat de klassen grade 6 tot en met 9. De kinderen zijn dan 10 tot en met 14 jaar. Vanaf grade 9 moeten de kinderen examens doen om toegelaten te worden tot de high school.
– High school, deze omvat de klassen grade 10 en 11 en is voor 14- tot en met 17-jarigen, afhankelijk hoe lang ze over de primairy en middle school hebben gedaan.

De kinderen kunnen daar kiezen uit twee richtingen:
A. Bio-line: wiskunde, chemie, natuurkunde, biologie, Birmese taal en Engels.
B. Eco-line: wiskunde, chemie, natuurkunde, economie, Birmese taal en Engels.
Daar het onderwijsniveau op de school in Minethouk erg laag is, hebben wij aangeboden een paar onderwijsdeskundigen op onze kosten vanuit Nederland een paar weken naar deze school te sturen voor het geven van onder meer didactische trainingen. De directie van de school heeft dit aanbod echter beleefd geweigerd, mede om het feit dat het onderwijs in geheel Birma ongeveer op dezelfde leest is gestoeld en er toestemming gekregen zou moeten worden van de inspectie van het onderwijs.
In november 2013 heeft minister Ploumen (Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan de autoriteiten in Birma toegezegd dat Nederland Birma op het gebied van onderwijs gaat ondersteunen. Via het zogenaamde NICHE-programma (Netherlands Initiative for Capacity Development in HifherEducation) zal via Nederlandse onderwijsinstituten trainingen worden aangeboden. Niet bekend is of dit iets op korte termijn voor de school in Minethouk kan gaan betekenen.

Studeren na de high school
Studeren is iets waar de kinderen in Birma niet naar uitkijken, het past niet in hun milieu. De meeste kinderen vinden het belangrijker om na de middelbare school zo snel mogelijk geld te VERDIENEN om de familie te onderhouden.
Na de high school zijn er verschillende mogelijkheden om door te studeren zoals het volgen van een lerarenopleiding, een verpleegkundige opleiding, een soort HTS of het volgen van een universitaire studie. Echter, deze opleidingen zijn alleen toegankelijk voor leerlingen die glansrijk voor het landelijk eindexamen van de high school zijn geslaagd. De kinderen moeten altijd één jaar wachten voordat ze naar het vervolgonderwijs kunnen. Vandaar dat er altijd een paar kinderen als vrijwilliger in de weeshuizen helpen en wonen in afwachting van plaatsing voor het vervolgonderwijs. Op dit moment zijn dit drie meisjes en één jongen, die allerlei hand- en spandiensten verrichten.
Kinderen van onze weeshuizen die willen en kunnen doorstuderen, doen dat meestal op de universiteit in Taunggyi, een stad ongeveer 50 km ten oosten van de weeshuizen. De universiteit biedt twee varianten: de daguniversiteit en de zogenoemde afstanduniversiteit. Onze kinderen maken meestal gebruik van de afstanduniversiteit: dit houdt in twee maanden college lopen. De overige maanden moeten een aantal opdrachten uitgewerkt worden. Voordeel voor de kinderen is dat zij dan circa acht maanden kunnen werken en dus geld kunnen verdienen. Op dit moment volgen negen meisjes en één jongen een opleiding op de afstanduniversiteit. De studie duurt ongeveer vier jaar. Wie slaagt, krijgt de titel bachelor of sciences.
Een universitaire studie geeft helaas geen enkele GARANTIE op een ‘goede’ baan, maar wie goed Engels spreekt heeft wel een grotere kans om in de toeristenindustrie een baan te vinden.

De interne scholing
Beroepsonderwijs
In het vierde kwartaal 2014 is de bouw gestart van een klein ambachtsleslokaal (circa 150 m²) naast het jongensweeshuis. Dit konden wij doen dankzij een ‘Glazenhuis’-actie van het softwarebedrijf JEM-id uit Honselersdijk in december 2013. Het is de bedoeling om onze kinderen die hierin geïnteresseerd zijn in eerste instantie in de weekenden de nodige vakkennis en vaardigheden bij te brengen voor het beroep van timmerman, loodgieter, metselaar, enzovoort. Als leerkrachten zijn er reeds gepensioneerde vaklieden aangetrokken. Cruciaal zal zijn of wij erin zullen slagen voldoende stages voor deze leerlingen te vinden. Naar verwachting zal het gebouw medio 2015 worden opgeleverd.
Bijlessen
Alle kinderen krijgen buiten de schooluren bijlessen in Engels, wiskunde en IT. Met behulp van onderwijsdeskundigen in Nederland zullen wij speciale leerprogramma’s van de Engelse taal aan de kinderen aanbieden.

Vrijwilligers
In juli zijn er twee vrijwilligers (Gerlieke en Cornee, beide professioneel musicus) naar de weeshuizen gegaan. Ze hebben daar drie weken muziek- en danslessen gegeven. Door muziek en dansen leren de kinderen nieuwe vaardigheden en ontdekken ze hun muzikale talenten. Muziek maken en naar muziek luisteren heeft een positief effect op de schoolprestaties. Er zijn in Birma wat muziekinstrumenten aangeschaft waarop de kinderen hebben geoefend. Hoogtepunt was de einduitvoering van een soort musical waaraan alle kinderen hebben meegedaan (zie ook ons filmpje op www.careforchildren.nu).
Gerlieke heeft aangeboden om als ambassadrice het muziekproject bij de weeshuizen vanuit Nederland verder vorm te geven zodanig dat het in de toekomst mogelijk wordt dat daar op een gestructureerde wijze muzieklessen worden gegeven.
In november zijn twee vrijwilligers uit Australië (Fern en Anne) naar de weeshuizen gegaan. Zij hebben daar twee weken gewerkt. Zij hebben onder meer Engelse les gegeven aan de staf en de kinderen en met name getracht de uitspraak te verbeteren. Ook hebben zij IT-lessen gegeven en een aantal technische computerproblemen opgelost.
Ook in 2015 zullen er weer vrijwilligers uit Duitsland, Australië en Uk naar de weeshuizen gaan.
Financieel
Naast de vaste periodieke giften – waarmee wij de meest elementaire levensbehoeften en de salarissen van de weeshuizen kunnen bekostigen – hebben wij een grote GIFT uit Zwitserland en een groot legaat uit Nederland ontvangen. Dit betekent dat wij een gunstig financieel jaar achter de rug hebben.
Plannen voor de komende jaren
In de komende jaren zullen wij de volgende projecten uitvoeren:
– Het voltooien van de bouw van het ambachtsleslokaal, het inrichten daarvan en het starten van de vakopleidingen.
– Het bouwen van een antropologisch leslokaal met daaraan verbonden een apart klaslokaal naast het meisjesweeshuis voor het geven van bijvoorbeeld muzieklessen, muziekuitvoeringen, dansuitvoeringen, lezingen, enzovoort.

Het bestuur
Door zeer drukke werkzaamheden heeft Anemoon van Dijk tot onze spijt laten weten dat zij geen tijd meer heeft om haar bestuurstaken goed uit te voeren. Wij bedanken Anemoon hartelijk voor haar enorme inzet voor de stichting. Anemoon blijft aan onze stichting verbonden als adviseur.
Wij hebben Hanny Kuiper bereid gevonden om met ingang van januari 2015 de taken van Anemoon over te nemen en zitting te nemen in het bestuur. Hanny is onderwijsdeskundige en verbonden aan de Hogeschool in Nijmegen. Zij heeft onze weeshuizen de afgelopen jaren al driemaal bezocht en heeft er in 2011 drie weken als vrijwilliger gewerkt.
Dank
Wij zijn buitengewoon dankbaar voor alle steun die wij in 2014 van u en van alle donateurs klein en groot, particulier en uit het bedrijfsleven, van kerken en van de vrijwilligers hebben gekregen.

Heel hartelijk bedankt.
Het bestuur: Fons Huijerman (voorzitter), Robert Schuil (lid), Gerrit Jan Muller (lid), Hanny Kuiper (communicatieadviseur) en Simon Goede (secretaris/penningmeester).

Voortgangsrapportage 2019

 

Geachte donateur en belangstellende,                                              Landsmeer, januari 2020.

Sinds de oprichting van onze stichting Care For Children in 2002 is dit de achttiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar), de bestuurswijzigingen en de werkzaamheden in 2019 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

18 januari 2020

Voortgangsrapportage 2018

Geachte donateur en belangstellende,                                                                          Landsmeer, februari 2019.

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zeventiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) en de werkzaamheden in 2018 voor het jongens-en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

17 februari 2019

Merry Christmas

25 december 2018

Voortgangsrapportage 2017

Geachte donateur en belangstellende,

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zestiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2017 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

5 februari 2018

Voortgangsrapportage 2016

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de vijftiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2016 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

 

Lees verder

12 februari 2017

Film van het muziekproject

Via onderstaande link kunt u kijken naar een film van het muziekproject dat Cornee en Gerlieke  deden in het weeshuis in Birma. Lees verder

2 december 2014

Speciale sponsoractie voor Care for Children

Na het grote succes van vorig jaar heeft het softwarebedrijf JEM – id uit Honselersdijk besloten om ook dit jaar weer 24 uur  te werken voor het goede doel. Lees verder

1 december 2013

Youtube filmpje van de weeshuizen

Melle van Gelderen bezocht begin 2013 de weeshuizen in Minethouk en produceerde een filmpje. Lees verder

8 september 2013

Tien laptops voor de weeshuizen

In januari 2013 kocht Stichting Care for Children tien laptops voor de kinderen in de weeshuizen. Lees verder

6 april 2013

Voortgangsrapportage 2012

Dit is onze elfde voortgangsrapportage. Ze betreft onze werkzaamheden in 2012 voor de twee weeshuizen in Minethouk, Birma. Lees verder

27 januari 2013