Geachte donateur en belangstellende,                                                                          Landsmeer, februari 2019.

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zeventiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) en de werkzaamheden in 2018 voor het jongens-en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Ontwikkelingen in Birma

Birma en het buurland Bangladesh proberen al enige tijd een begin te maken met de terugkeer van de honderdduizenden uit Birma verdreven Rohingya-moslims die, onder erbarmelijke omstandigheden, bivakkeren in vluchtelingenkampen in Bangladesh. Bijna niemand wil terug naar de Birmese Rakhine-regio (waar de Rohingya vandaan kwamen)  omdat men vreest terecht te komen tussen dezelfde streekgenoten die eerder de Rohingya terroriseerden. Ook zijn de Rohingya bang voor het Birmese leger dat hen uit Birma verdreef. Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft een onderzoek naar het geweld tegen de Rohingya uitgevoerd en een vernietigend rapport uitgebracht.

In de Birmese regio Rakhine is een nieuw kruitvat ontstaan. Een boeddhistische rebellengroep van etnische Rakhine, die de meerderheid vormen in dit gebied, strijdt voor autonomie voor Rakhine. De groep noemt  Rakhine ‘het land van Arakan’ dat tot de achttiende eeuw een zelfstandig koninkrijk was. Zij beschouwt de Birmezen, die in Birma als geheel de meerderheid vormen, als koloniale onderdrukkers. Deze rebellen hebben in december jl. enkele politieposten en veiligheidstroepen aangevallen. Het Birmese leger heeft aangekondigd deze rebellen hard te zullen aanpakken. Ook is het leger een offensief begonnen tegen de Kachin, een overwegend christelijke minderheid in het noordoosten van Birma.

Geweld is typisch voor Birma, dat sinds de onafhankelijkheid in 1948 voortdurend worstelt met zijn etnische en religieuze diversiteit. Er zijn in Birma ongeveer 135 erkende etniciteiten en er worden meer dan 100 verschillende talen gesproken. Ruim 65% procent van de bevolking is Bamar, die als moedertaal Birmees heeft. De Bamar heeft de macht in het leger, bekleden sleutelposities in de regering en proberen hun taal en cultuur op te leggen aan de andere etnische groepen. Dit leidt al decennia tot gewapend verzet door allerlei etnische groepen, vooral in de grensregio’s.

Naar schatting 23% van de kinderen tussen 5-16 jaar oud zijn in Birma niet ingeschreven op een school. In mei 2018 is Birma als 66ste land toegetreden tot het wereldwijde partnerschap voor onderwijs, het Global Partnership for Education (GPE). In samenwerking met de GPE-partners heeft Birma zijn onderwijsprioriteiten geformuleerd in een nationaal strategisch opleidingsplan.  Het plan biedt een routekaart voor hervormingen van het onderwijs van kleuterschool tot hoger onderwijs.  In 2018 is gestart met de hervormingen in de kleuterscholen.

Ondanks alle etnische problemen is de economische groei nog steeds erg hoog (> 6%) en behoort deze tot de hoogste ter wereld. De inflatie bedroeg in 2018 ruim 8%.

Onze weeshuizen

Het gebied waar onze weeshuizen zijn gevestigd ligt centraal in Birma bij het Inlemeer en is tot nu toe gelukkig gevrijwaard gebleven van de hiervoor vermelde etnische opstanden. Rondom en op het Inlemeer woont de Intha-minderheid. De meeste Intha’s leven van het telen van groente in drijvende tuinen. Ze zijn veelal traditionele boeddhisten en wonen in simpele huizen op palen van hout en gemaakt van geweven bamboe.

Het is de weeshuisvader nog niet gelukt om een geschikte opvolger te vinden voor Sue, die per 1 juni 2017 is vertrokken. Nilar, die verantwoordelijk is voor het jongensweeshuis, is nu tijdelijk ook verantwoordelijk voor het meisjesweeshuis. Zij wordt daarin ondersteund door vijf jonge vrijwilligers uit de regio die werkervaring willen opdoen. Alle vijf zijn in het bezit van een High School diploma. De weeshuisvader hoopt uit deze vrijwilligers een geschikte opvolger voor Sue te vinden. De staf bestaat verder uit Bran Saing die verantwoordelijk is voor de ICT en Mya Sein die verantwoordelijk is voor de keuken.

Op dit moment volgen twaalf meisjes en twee jongens met een High School diploma de Distance University. Deze kinderen hebben allemaal ook een tijdelijk baantje. Indien het inkomen van deze kinderen niet genoeg is om de studiekosten te betalen, wordt dit door het weeshuis aangevuld. In 2018 heeft het weeshuis zes van de veertien studentjes financieel ondersteund.

Per ultimo 2018 woonden er 53 meisjes en 35 jongens in onze weeshuizen, totaal dus 88 kinderen. Van deze kinderen waren er 31 wees, 20 hadden geen vader, 23 hadden geen moeder en 14 waren kinderen van zeer arme ouders.

Acht kinderen hebben eindexamen gedaan voor de High School, slechts twee hiervan zijn geslaagd. Door dit slechte resultaat gaat de weeshuisvader in 2019 proberen tijdelijk twee ervaren leraren aan te  stellen voor het geven van bijlessen aan de kinderen die in de hoogste klas van de High School zitten.

De twee jongens die in 2015 zijn geslaagd voor de High School en die een vierjarige opleiding aan de landbouwschool in Heho hebben gevolgd, zijn geslaagd. Een meisje met een High School diploma die in Taunggyi een opleiding voor verpleegkundige volgde, is in 2018 geslaagd. Het andere meisje (ook met een High School diploma)  is met haar laatste jaar bezig.

Plannen voor 2019

De vrijwilligers

Ook in 2018 zijn er weer vrijwilligers uit Frankrijk naar de weeshuizen gegaan. In mei, de kinderen hadden toen vakantie, zijn Nicolas (36 jaar en IT-manager) en zijn echtgenote Stéphanie (33 jaar en dokter in de reumatologie) daar geweest. Stéphanie heeft de kinderen en de staf uitleg gegeven over reanimeren, hoe te handelen bij verstikking en bewusteloosheid en hoe wonden verbonden moeten worden. Verder heeft zij de medicijnen gecontroleerd en aangevuld. Nicolas heeft gitaarles gegeven en alle computers geïnspecteerd. Het was goed om te vernemen dat de onderwijspakketten die de vrijwilligers uit Taiwan (Boaz en Noa) in 2016 aan de weeshuizen hebben geschonken, intensief worden gebruikt.

Nicolas en Stéphanie hebben ook Engelse en Franse les gegeven, iedere dag met de kinderen Engelse en Franse liedjes gezongen en ze hebben met de kinderen gedanst. Ook hebben ze een ‘ pan cake party’ georganiseerd en zijn ze een dag naar het zwembad geweest.  Verder hebben ze met de kinderen een boottocht over het meer gemaakt en een pagode, een markt, een aquarium en een weefworkshop bezocht.  De kinderen hebben met volle teugen genoten.

Van hun tiendaags verblijf in de weeshuizen hebben Nicolas en Stéphanie een prachtige video gemaakt die op onze website staat. Wij zijn Nicolas en Stéphanie buitengewoon dankbaar voor hun inzet.

Ook dit jaar (2019) gaan twee Franse vrijwilligers naar onze weeshuizen toe. De vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage aan het leven van de kwetsbare weeskinderen en aan het leven van de stafleden. Bovendien zijn de vrijwilligers de ogen en oren van het bestuur van de stichting.

Donaties

Wij hebben in 2018 ruim € 19.000,-( 2017 € 17.000,-) ontvangen aan giften. 65% daarvan kwam van  stichtingen uit Zwitserland, Frankrijk, Leiden en Landsmeer. 35% van de giften kwam van particulieren uit binnen-en buitenland. Door veroudering van het donateursbestand, de ‘ruis’ in de samenwerking van de bestuursleden en een zekere ‘geefmoeheid’, lopen de giften van particulieren helaas gestaag terug.

Bestuur

In maart/april 2019 hopen wij u meer mee te kunnen delen over de opvolging van de voorzitter en de penningmeester/secretaris.

Dank

De kinderen en de staf van de weeshuizen zijn u buitengewoon dankbaar voor alle steun die de stichting in 2018 van u en van alle donateurs, klein en groot, particulier en van de charity funds, van kerken en van de vrijwilligers heeft ontvangen.

Hartelijk groet

Simon Goede

Penningmeester/secretaris

 

Op deze foto van eind 2018 staan bijna alle kinderen en Nilar.