Geachte donateur en belangstellende,                                              Landsmeer, januari 2020.

Sinds de oprichting van onze stichting Care For Children in 2002 is dit de achttiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar), de bestuurswijzigingen en de werkzaamheden in 2019 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Ontwikkelingen in Birma

Het nieuws over Birma werd voornamelijk gedomineerd door de klacht die Gambia tegen Birma bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag had ingediend. Gambia vroeg de rechters vast te stellen dat Birma genocide pleegt jegens de moslimminderheid de Rohingy en verzocht om voorlopige maatregelen ter bescherming van de bedreigde bevolkingsgroep en om de veilige terugkeer van de 700.000 vluchtelingen uit Bangladesh mogelijk te maken. De regeringsleider van Birma Aung San Suu Kyi gaf acte de présence bij het ICJ. Dit geeft aan dat de regering van Birma de zaak die Gambia heeft ingebracht, zeer serieus neemt. De echte procedure volgt later en kan jaren duren.

De Verenigde Staten (VS) heeft naar aanleiding van de aanvallen door het leger op de Rohingy, sancties opgelegd aan vier militaire leiders uit Birma. Het is voor het eerst dat de VS een dergelijke actie tegen de militairen uit Birma heeft ondernomen.

Inmiddels zijn er stappen gezet om het onderwijs in Birma te verbeteren. UNICEF werkt nauw samen met de regering voor de verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs. Als eerste stap is men begonnen met het kleuteronderwijs. In 2019 hebben de Europese Unie (EU)  en de regering van Birma een overeenkomst getekend voor een subsidie van 221 miljoen euro voor hervormingen in het voortgezet onderwijs. Het zal echter nog vele jaren duren voordat het onderwijs op het niveau van de westerse wereld is.

De economische groei in het land is nog steeds erg hoog (> 6%) en behoort tot de hoogste ter wereld. De inflatie bedroeg in 2019 8%.

Onze weeshuizen

Het is de weeshuisvader gelukt om in maart een geschikte opvolger (Mi Mi Aung) te vinden voor Sue, die per 1 juni 2017 is vertrokken. Helaas heeft Mi Mi de weeshuizen in december alweer verlaten, dit in verband met haar huwelijk. Nilar, die verantwoordelijk is voor het meisjesweeshuis, is nu tijdelijk ook verantwoordelijk voor het jongensweeshuis. Zij wordt hierin ondersteund door een paar vrijwilligers uit de regio die werkervaring willen opdoen of in afwachting zijn van verdere studie.

Per ultimo 2019 woonden er 60 meisjes en 25 jongens in onze weeshuizen, totaal dus 85 kinderen.

In 2018 zijn er slechts twee kinderen van de acht geslaagd voor de High School. Gezien dit slechte resultaat heeft de weeshuisvader in 2019 twee tijdelijke leerkrachten ingehuurd voor het geven van bijlessen aan de kinderen die in de hoogste klas van de High School zitten. In dat jaar hebben tien kinderen eindexamen gedaan voor de High School, vier hiervan zijn geslaagd. Hoewel dit resultaat beter is dan het vorige jaar (40% geslaagd in 2019, 25% in 2018) is de weeshuisvader nog niet tevreden. Reden om het aantal tijdelijke leraren te verhogen van twee naar drie. Landelijk ligt het slagingspercentage op circa 33%.

Er zijn in 2019 vijf extra toiletten voor de jongens geïnstalleerd, die aangesloten zijn op de bestaande riool- en watervoorziening in de huidige ruimte. Bovendien zijn er ook extra wasbakken geïnstalleerd.

De weeshuizen zijn niet aangesloten op een waterleidingnet en maken gebruik van grondwater dat wordt opgepompt. Daar er in de zomermaanden geregeld een tekort is aan water, zijn er twee nieuwe hoogwaardige bronnen van elk circa 90 meter diep geboord. Het water wordt opgeslagen in een grote watertank.

De vrijwilligers

In april hebben verpleegkundigen uit Frankrijk, Stéfani en haar vriend Rudy, alle medicijnen gecontroleerd en aangevuld. Verder hebben zij Nilar ondersteund in haar dagelijkse bezigheden. De vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage aan het leven van onze kinderen en aan het leven van onze stafmedewerkers.

Plannen voor 2020

De totale kosten van deze plannen worden begroot op circa € 4.300,-

Het bestuur

Tot onze vreugde kunnen wij u meedelen dat onze stichting nieuwe bestuurders heeft gevonden. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit drie personen. Alle drie brengen grote ervaring in het besturen van een stichting mee, in het bijzonder voor wat betreft het ondersteunen van kansarme (wees)kinderen en jongeren die leven in ontwikkelingslanden, met name in Birma.

De nieuwe bestuurders zijn :

Lucas Harms                            voorzitter

Nico Schoenmakers                secretaris

Camiel van der Heiden           penningmeester.

 

Het nieuwe bestuur neemt in januari 2020 alle taken van het huidig bestuur over.

Waarom CfC gekozen heeft voor deze bestuurders

  1. Zij hebben alle drie ervaring in het begeleiden en coachen van een weeshuis in Birma en hebben respect voor de Birmese cultuur en tradities.
  2. Zij bieden onze kinderen na de High School de mogelijkheid tot verdere opleiding.

Ad 1. De nieuwe bestuurders van CfC zijn ook de bestuurders van de stichting World Child Care (WCC). WCC is sinds 2009 actief op de Phaung Daw Oo Monastic Affiliated High School (PDO) in de stad Mandalay in Birma (zie ook www.worldchildcare.org).  De PDO High School is de grootste boeddhistische kloosterschool in Birma, een innovatiecentrum voor onderwijsvernieuwing en de enige kloosterschool in het land die met buitenlandse NGO’s  (niet-Gouvernementele Organisatie) werkt.

Op de school krijgen elke dag 8.500 kinderen uit arme gezinnen gratis onderwijs, van kleuterschool tot en met middelbare school (High School). De school heeft geen overheidsbemoeienis. Op het schoolterrein zorgt WCC voor 400 kinderen en jongeren die in de woongroep The Golden House leven. De woongroep bestaat uit drie meisjeshuizen en één jongenshuis.

Ad 2. Onze jongeren die na hun High School opleiding verder willen studeren, krijgen de mogelijkheid om in Mandalay onder meer deel te nemen aan allerlei beroepstrainingen en aan het Bridging Program (om goed Engels te leren spreken). Ook kunnen zij in de stad naar de deeltijduniversiteit. Stichting WCC zorgt dan voor begeleiding, coaching en huisvesting in de woongroep The Golden House.

Zelfstandigheid van de twee stichtingen

Zowel CfC als WCC behoudt haar eigen identiteit en zelfstandigheid, met haar eigen beleid, haar eigen resultaten en haar eigen donateurs. De twee stichtingen gaan op de gebieden waar het kan, samenwerken. Wat we nu al zien, is dat het coachen en opleiden van de kinderen na de High School een goede aanvulling vormt op dat wat de weeshuizen van CfC bieden.

 

Dank

De kinderen en de staf van de weeshuizen zijn u buitengewoon dankbaar voor alle steun die de stichting in 2019 van u en van alle donateurs klein en groot, particulier en van charity funds, van kerken en van de vrijwilligers heeft gekregen. CfC heeft deze steun ook in de toekomst hard nodig.

Afscheid

Na ruim zeventien jaar is dit mijn laatste verslag. Ik dank u heel hartelijk voor alle steun die ik van u heb ontvangen. Zonder deze steun had ik mijn functie als penningmeester/secretaris en als begeleider van de vrijwilligers niet kunnen vervullen en had de stichting niet kunnen bestaan.

Stichting Care for Children wenst Lucas, Nico en Camiel heel veel succes toe. Met veel trots en vertrouwen draagt zij de ‘erfenis’ van Cor Visser aan de nieuwe bestuurders over.

 

Simon Goede.

 

Alle kinderen hebben in 2019 nieuwe schooluniformen gekregen.