Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de vijftiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2016 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

 

Ontwikkelingen in Birma

kende in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw grote armoede, onder meer door economisch wanbeleid onder het militaire bewind en de vele oorlogen in de grensstreken. Hierdoor werden naast de monastieke scholen en weeshuizen vele honderden particuliere weeshuizen opgericht voor kinderen die de dupe dreigden te worden van de armoede en oorlogen. In feite hebben de particuliere weeshuizen enkele primaire taken van de overheid overgenomen zoals huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid.

Door de overwinning van de Nationale Liga voor Democratie (NLD) bij de verkiezingen in november 2015 zal er heel veel in Birma veranderen, zowel in politiek als in economisch opzicht. De militaire dictatuur is vervangen door een quasidemocratische regering, de economische boycot is nagenoeg opgeheven en er zijn stappen gezet om het onderwijs te verbeteren. Verwacht wordt daarom dat in de komende jaren de regering van Birma geleidelijk de taken van de weeshuizen zal overnemen.

Er is een toenemende behoefte aan menselijk kapitaal en daarom heeft de regering van Birma de revisie van het onderwijssysteem tot een nationale prioriteit gemaakt. UNICEF werkt nauw samen met de nieuwe regering voor verbetering van de toegang en de kwaliteit van het onderwijs en voor bescherming van de kinderen tegen geweld, misbruik en exploitatie.

De economie in Birma is de laatste jaren sterk gegroeid door het opheffen van de sancties en door de toename van het toerisme. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) behoort het land tot de snelst groeiende economieën ter wereld en worden er groeipercentages gerealiseerd van circa 8% per jaar.

In oktober 2016 heeft minister Koenders (Buitenlandse Zaken) de Nederlandse ambassade in Yangon geopend. Het is voor het eerst in bijna 50 jaar dat Nederland weer een ambassade heeft in Birma.

De politieke en economische onzekerheden over wat er gaat gebeuren in Birma zijn echter nog immens groot. Het is heel moeilijk te voorspellen of alle voorgenomen veranderingen door de regering doorgevoerd kunnen/mogen worden en zo ja, wanneer. Er zijn grote problemen rond de etnische minderheden, 30-40% van de bevolking behoort hiertoe. Ook is het onteigenen van het land van de boeren in de buitengewesten zowel door binnenlandse als buitenlandse krachten een tikkende tijdbom.

Ondanks de grote onzekerheden gaat Birma heel voorzichtig de goede kant op, er is weer hoop bij de mensen op een betere toekomst.

Onze weeshuizen

Op dit moment hebben wij 43 meisjes en 30 jongens in onze weeshuizen, totaal dus 73 kinderen. In 2015 waren dat er nog 86. De terugloop wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de economische groei waardoor er minder armoede is en dus minder noodzaak om de kinderen naar een weeshuis te brengen. Medio 2016 zijn er bijvoorbeeld drie meisjes door hun familie uit onze weeshuizen gehaald en naar een andere school overgeplaatst. Deze meisjes worden nu gesponsord door kennissen van de familie.

Tien kinderen hebben in 2016 eindexamen gedaan voor de High School. Ondanks alle bijlessen die gegeven worden door onze twee leraren, zijn er maar vier van de tien kinderen geslaagd. Twee van deze kinderen hebben een baan gekregen in een hotel en twee zijn in afwachting van plaatsing op de Distance University. Een van deze twee is voorlopig werkzaam als vrijwilliger in ons meisjesweeshuis en de ander is naar haar geboortedorp gegaan om haar moeder bij te staan die ernstig ziek is.

De twee jongens die in 2015 zijn geslaagd voor de High School volgen nog steeds (een vierjarige) opleiding aan de landbouwschool in Heho. Van de vijf meisjes die in 2015 zijn geslaagd voor de High School volgt één nog steeds een opleiding als verpleegkundige in Taunggyi, een tweede start deze opleiding in het tweede kwartaal van 2017. Drie meisjes volgen de Distance University in Taunggyi en werken daarnaast in hotels in afwachting van verdere studie. Bijna alle kinderen uit de omgeving van Inle Lake, zeker de meisjes, willen na het behalen van de High School maar één ding: zo snel als mogelijk naar een grote stad gaan, Rangoon of Mandalay, om daar te werken of te studeren.

In december heeft onze adviseur Maria Overmars de weeshuizen bezocht en verschillende gesprekken gevoerd met de weeshuisvader en met de staf.

Vrijwilligers

Ook dit jaar zijn er weer vrijwilligers naar de weeshuizen gegaan. In februari van dit jaar zijn Boaz uit Taiwan en zijn dochter Noa daar geweest. Ze hebben er geweldig werk gedaan. Boaz heeft de weeshuizen twee zogenoemde Raspberry Pi computers geschonken. Dit zijn zeer kleine computers die aangesloten kunnen worden op een computerscherm of op een televisiescherm zonder de gebruikelijke problemen van internet zoals reclame en websites met seksualiteit. De kinderen kunnen nu met deze offline internet de kinder-Wikipedia voor scholen en allerlei educatieve video’s bekijken. Ook zijn er onderwijspakketten (in het Engels) meegeleverd, zowel voor de leraren als voor de kinderen.

Verder hebben Boaz en Noa verschillende groepsgesprekken met de kinderen georganiseerd. Bovendien hebben zij de bibliotheek opnieuw ingedeeld en de boeken van kleine stickers voorzien. De bibliotheek bevat meer dan honderd boeken, de meeste zijn geschonken door de bezoekers. Boeken die niet geschikt waren voor de kinderen zijn verwijderd.

In december hebben twee Franse vrijwilligers, Julie en Florence, de staf geholpen met lesgeven en koken. Verder hebben ze allerlei sportactiviteiten georganiseerd. Doordat deze twee vrijwilligers er waren op het tijdstip dat Sue (die verantwoordelijk is voor het meisjesweeshuis) net een zware operatie achter de rug had, kreeg zij de nodige rust die ze hard nodig had. Ook hebben ze Sue voor een controleafspraak naar een ziekenhuis begeleid. Helaas is Julie plotseling zelf ziek geworden en moest zij hals over kop naar een ziekenhuis in Rangoon gaan.

De vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage aan het leven van de kwetsbare weeshuiskinderen en aan het leven van de leraren, die daar heel geïsoleerd wonen.

Samenwerking

De vorige keer hebben wij u bericht dat wij het nabijgelegen Myitta Mon weeshuis sponsoren met als uiteindelijk doel gebruik te maken van elkaars sterke punten. Deze sponsoring doen wij tezamen met een Duitse stichting. Afgesproken was dat wij ieder jaar evalueren of wij deze sponsoring willen voortzetten. In het eerste kwartaal van 2017 wordt daarom, mede op basis van advies van onze Birmese adviseuse, beslist of wij wel of niet doorgaan met deze sponsoring.

Donaties

In 2016 hebben wij een extra donatie ontvangen van € 10.000 van het Franse bedrijf Amadeus. Amadeus is een van ’s werelds grootse technologiebedrijven op het gebied van de wereldwijde reisindustrie. Hun producten helpen de business performance van reisbureaus, hotels, vliegtuigmaatschappijen, enzovoort te verbeteren. Ieder jaar stelt de directie van Amadeus, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, een bedrag ter beschikking voor goede doelen. Meer dan tien jaar krijgen wij al donaties uit dit fonds en in 2016 daar bovenop nog een extra donatie vanwege het feit dat bepaalde doelen zijn gerealiseerd. Met dit bedrag kunnen wij circa 40 kinderen een jaar onderdak, voeding en onderwijs geven. Wij zijn de directie van Amadeus zeer dankbaar.

Ook zijn wij de stichting Coromodel uit Zwitserland zeer dankbaar voor de prachtige gift van € 4.600.

Natuurlijk zijn wij ook alle andere donateurs dankbaar voor hun financiële ondersteuning, dit is de kurk waarop de stichting drijft.

Bestuur

Er is helaas ruis gekomen in de samenwerking van de bestuursleden, voornamelijk doordat de website niet meer wordt bijgehouden. Aan de adviseur van onze stichting, Maria Overmars , is gevraagd een advies uit te brengen over mogelijke oplossingen.

Dit advies is inmiddels ontvangen en luidt in het kort: ‘alle bestuursleden terugtreden en plaatsmaken voor nieuwe bestuursleden’. Een totale bestuurswisseling dus, hetgeen een frisse start mogelijk maakt. Als secretaris/penningmeester van de stichting onderschrijf ik dit advies. Wij zullen u in de loop van 2017 over de voortgang van deze vernieuwing informeren.

Wees ervan overtuigd dat in de overgangsperiode absoluut goed ‘op de winkel gepast’ wordt gepast.

Website en Facebook

Website en Facebook zijn onze visitekaartjes en onmisbaar voor de communicatie naar de donateurs; ze zijn de wervingsmedia om nieuwe donateurs te krijgen. Ook vormen ze de informatiemedia voor de reizigers die onze weeshuizen willen bezoeken.

In 2016 heb ik als secretaris van de stichting veel vragen van u gekregen, maar ook van toeristen die onze weeshuizen willen bezoeken, over het feit dat onze website en Facebookpagina niet meer worden bijgehouden door het bestuur. Ook waren er vragen over waarom de voortgangsrapportages over de afgelopen jaren zijn verwijderd. Hoewel deze media niet tot mijn portefeuille behoorden, wil ik u voor wat er is gebeurd, mijn excuses aanbieden.

Het zal duidelijk zijn dat het nieuwe bestuur de opdracht krijgt om zo snel als mogelijk de website te actualiseren dan wel te vernieuwen. (Inmiddels, februari 2017, zijn alle verwijderde voortgangsrapportages over afgelopen jaren weer op onze website geplaatst en zijn de onjuiste gegevens die op de website stonden, aangepast. )

Ook het bijhouden van de Facebookpagina moet prioriteit krijgen. De weeshuizen hebben wel een actuele Facebookpagina en deze zou gekoppeld kunnen worden aan de Facebookpagina van onze stichting.

Dank

De kinderen en de staf van de weeshuizen zijn u buitengewoon dankbaar voor alle steun die de stichting in 2016 van u en van alle donateurs klein en groot, particulier en van charity funds, van de kerken en van de vrijwilligers heeft gekregen.

Ook veel dank ben ik verschuldigd aan Tekstbureau Tussenhaakjes uit Hengelo dat meer dan tien jaar alle door mij aangeleverde teksten, geheel pro deo, geredigeerd heeft op grammatica, spelling en consistentie. Ageeth heel hartelijk dank.

Afscheid

Ik heb voor u in de loop der jaren alle voortgangsverslagen mogen schrijven. Na vijftien jaar is dit mijn laatste verslag. Ik dank u heel hartelijk voor alle steun die ik van u heb ontvangen. Zonder uw steun had ik mijn functie niet kunnen vervullen en had de stichting niet kunnen bestaan.

Tenslotte

Mocht u nog vragen hebben over dit verslag of interesse hebben om als vrijwilliger een paar weken te werken in de weeshuizen, mail dan naar: info@careforchildren.nu

Simon Goede,

(Secretaris/penningmeester Care for Children).